คำแนะนำสำหรับผู้ต้องการเข้าดูงานที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  1. ติดต่อประสานงานแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการเข้าดูงานในเบื้องต้นด้วยตนเอง ที่ธุรการภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ ที่หมายเลข 02-256-4103
  2. จัดทำหนังสือ เรียนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งความจำนงในการเข้าดูงาน โดยให้แจ้งล่วงหน้าก่อนจะถึงวันที่เข้าดูงานไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
    1. หากต้องการให้คณะแพทยศาสตร์จัดหาที่พักสำหรับแพทย์ที่เข้ามาศึกษาดูงาน โปรดระบุในหนังสือให้ชัดเจน หากมีแบบประเมินขอให้ติดรูปในแบบประเมินมาด้วยด้วยทุกครั้ง
    2. กรณีที่ต้องการเอกสาร/หนังสือตอบรับให้เข้าดูงาน รายละเอียดเรื่องที่พัก โปรดติดต่อที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา โทร 02-256-4475
  3. วันแรกของการดูงาน ให้มารายงานตัวที่ธุรการภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 1 ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร ตั้งแต่เวลา 7.30 น.เป็นต้นไป
ปรับปรุงล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2021