คำแนะนำสำหรับผู้ต้องการเข้าดูงานที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ

  1. ติดต่อประสานงานแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการเข้าดูงานในเบื้องต้นด้วยตนเอง ที่ธุรการภาควิชาฯ หรือ ที่หมายเลข 02-256-4103
  2. ทำหนังสือเรียนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อแจ้งความจำนงในการเข้าดูงาน โดยให้แจ้งล่วงหน้าก่อนจะถึงวันที่เข้าดูงานไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากต้องการให้คณะจัดหาที่พักให้ โปรดระบุในหนังสือเรียนฯ ให้ชัดเจน
  3. กรณีที่ต้องการเอกสาร/หนังสือตอบรับให้เข้าดูงาน โปรดติดต่อที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา โทร 02-256-4475
  4. วันแรกของการดูงาน ให้มารายงานตัวที่ธุรการภาควิชาฯ ชั้น 1 ตึกจุมภฏ เวลา 00 น. พร้อมเตรียมรูปถ่ายติดบัตรขนาดหนึ่งนิ้วมาด้วยจำนวนหนึ่งใบ เพื่อทำบัตรประจำตัว
  5. ผู้เข้าดูงานที่ภาควิชาฯทุกคน จะต้องทำการลงทะเบียนในระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรายละเอียดให้ในหนังสือหรืออีเมลตอบรับ
ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017