หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
  2. รายวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2558
  3. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
  5. คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  6. ดาวน์โหลดใบสมัคร
ปรับปรุงล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2019