หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  1. เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
  2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
  3. รายวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2558
  4. รายละเอียดการรับสมัคร
  5. ดาวน์โหลดใบสมัคร
ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2018