หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 1. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
  1. ภาคผนวก 1 เนื้อหาของการฝึกอบรม / หลักสูตร
  2. ภาคผนวก 2 งานวิจัยเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  3. ภาคผนวก 3 Entrustable professional activities (EPA)
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561
 3. หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 4. คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
 5. ดาวน์โหลดใบสมัคร
ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022