ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (บรรยาย) และ ชั้น 2 ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร (ฝึกปฏิบัติ) นำทีมโดย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ

2.อาจารย์แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

3.อาจารย์นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

4.อาจารย์นายแพทย์วรุตม์ ศุภนคร

ปรับปรุงล่าสุด : 5 เมษายน 2020