ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท ได้ออกโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่ง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) ณ โรงพยาบาลนครปฐม และ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ.2565 เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาแก้วหูทะลุและเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

นำโดย รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ และ ผศ.พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทีมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ตุลาคม 2023