ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานประชุมวิชาการ การวิจัยโสต ศอ นาสิกวิทยา วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564
โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในการเปิดงาน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  (ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564)

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรีนิยม

   ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

2.อาจารย์ นายแพทย์วิรัช จิตสุทธิภากร 

   กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี

3.พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ปริยนันทน์ จารุจินดา

   สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

วิทยากรชาวต่างประเทศ

  1. Anne G.M. Schilder, NIHR Senior Investigator : Director NIHR UCLH BRC Hearing Theme & evidENT UCL Ear Institute

Professor of Otorhinolaryngology University College London & University Medical Centre Utrecht

Honorary Consultant ENT Surgeon Royal National ENT Hospital UCLH Trust

  1. Professor Doris-Eva Bamiou MD MSc FRCP PhD : Professor in Neuroaudiology

Honorary Consultant in Audiovestibular Medicine

MSc in Otology & Audiology (UCL) Course CoDirector, UCL Ear Institute

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022