แพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา    ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ที่งานประชุม IFOS World congress ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

          นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ทั้งรุ่น (6 คน) ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไป ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่งานประชุมระดับโลก

          โดย ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ได้ไปเข้าร่วมการประชุม “The IFOS World congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck surgery”ที่ Palais des congrès de Paris ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2560 ซึ่งการประชุมนี้ถือเป็นการประชุมวิชาการของแพทย์หูคอจมูกจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งทั่วไปจะมีการจัดงานขึ้นทุก 4 ปี มีการแบ่งส่วนงานประชุมในทุกสาขาของ หู คอ จมูก คือ Head and neck, Otology, Rhinology, Laryngology, Facial Plastic และ Obstructive sleep apnea โดยมีทั้งในส่วนของการบรรยายทางวิชาการ, workshop, research E-poster presentation และ research oral presentation

          ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีผลงานทางวิชาการไปนำเสนอ ทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบไปด้วย

ผลงานอาจารย์ 1 เรื่อง คือ Eosinophilic chronic rhinosinusitis : From research to practice ของ รศ.ดร.มล.นพ.กรเกียรติ สนิทวงศ์ ซึ่งได้ นำเสนอเป็น Instructional course ในรูปแบบ E-poster presentation

ผลงานของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่ได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1.Diagnostic accuracy of split-night polysomnography for obstructive sleep apnea โดย พญ.พิชชาพร ธนาพงศธร

  1. 2. Abnormal vestibular function, the cause of motion sickness, really? โดย พญ.กฤษณพร จิรวรากุล
  2. 3. Effect of nasal irrigation to nasal mucociliary clearance in laryngectomized patients โดย นพ.ภาคย์ นิมิตพรสุโข
  3. 4. The additional effects of decongestant when combined with intranasal corticosteroid for allergic rhinitis: systematic review and meta-analysis โดย นพ.ลิขิต ขัตติยวิทยากุล 5. Nasal cytology as a diagnostic tool for local allergic rhinitis โดย พ.ญ.ณิชารีย์ โพธิจินดากุล
  4. 6. The additional effects of leukotriene receptor antagonists when combined with antihistamines for allergic rhinitis : systematic review and meta-analysis โดย นพ.ขจร เสรีศิริขจร ซึ่งผลงานของแพทย์ประจำบ้านได้นำเสนอในรูปแบบ E-poster presentation

 

และ มี 2 เรื่อง ได้นำเสนอในรูปแบบ oral presentation ด้วยคือ Abnormal vestibular function, thecause of motion sickness, really? โดย พญ.กฤษณพร จิรวรากุล และ Nasal cytology as a diagnostic tool for local allergic rhinitis โดย พ.ญ.ณิชารีย์ โพธิจินดากุล

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2020