ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้แสดงความยินดีกับอาจาย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ จำนวน 2 ท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

ปรับปรุงล่าสุด : 29 กุมภาพันธ์ 2020