ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จะจัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การวิจัยโสต ศอ นาสิก ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม 1714 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ (ศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ) ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Research Day 23 ธันวาคม 2559

การจัดประชุมวิชาการ

Tinnitus workshop 6-7 ตุลาคม 2562

การจัดประชุมวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2021