จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2560 และ 2561 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องคณาจารย์ นิสิตจุฬาฯ และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ประกอบด้วยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์และศาสตราภิชาน อาจารย์ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ด้านกิจการนิสิต  รางวัลการวิจัยและผลงานวิจัย รวมทั้งรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำปี 2561

ปรับปรุงล่าสุด : 11 เมษายน 2021