ทุนเรียนดี ทุนรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงษ์  ศาสตรสาธิต และคณาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้แพทย์ประจำบานและนิสิตแพทย์ที่เรียนได้คะแนนสูงสุดได้แก่

 

แพทย์หญิงวรรณวิภา ทองสองชั้น รับทุนเรียนดี ในปีการศึกษา 2561

หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 

นิสิตแพทย์ นายทฤษฎี  เลาหเสรีกุล   นิสิตแพทย์ชั้ปีที่ 5

ปรับปรุงล่าสุด : 23 กันยายน 2019