สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีการจัดงานพิธีวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของ “ครูแพทย์” ทุกท่านที่ช่วยสร้างแพทย์ที่ดีมีคุณภาพสู่สังคม และทางสโมสรนิสิตคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ระลึกถึงพระคุณท่านมา ณ ที่นี้

                   โดยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา”ทุน รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงษ์  ศาสตรสาธิต และคณาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา” มอบให้แก่นิสิตแพทย์ที่เรียนดีได้คะแนนสูงสุด ในรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา รหัสวิชา 3000525 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทและแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ที่มีผลคะแนนเป็นดันดับ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท  ซึ่งมีนิสิตได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

นิสิตแพทย์ปี 5

553 50363 30 นายฉัตรดนัย  อัครภาส

ได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 3,000บาท

 แพทย์ประจำบ้าน

587 44569 30  แพทย์หญิงเชิญขวัญ  ฐิติรุ่งเรือง

ได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 4,000บาท

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019