การจัดประชุมวิชาการ

Chula Pre-congress 2015

28 พฤษภาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Thyroidectomy Workshop December 2015

28 พฤษภาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Research Day

28 พฤษภาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Visiting Professor

28 พฤษภาคม 2016