อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการผ่าตัด “Paradigms Shift to Flexible Endoscopy for Removing Foreign Bodies” สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2, 3 ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2018