โครงการฝึกอบรม Temporal Bone Dissection Course สำหรับ แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน

ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560  ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2020