โครงการฝึกอบรม Temporal Bone Dissection Course สำหรับ แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน

ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560  ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Thyroidectomy Workshop December 2015

การจัดประชุมวิชาการ

8th APON 5-8 Feb 2018

การจัดประชุมวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธันวาคม 2019