ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ คุณวิภา กนกากร ที่ให้การสนับสนุนชุด Disposable Coverall Level 2 จำนวน 110 ชุด ให้กับภาควิชาฯ ได้นำไปใช้งานในกิจการของภาควิชาต่อไป

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022