การจัดประชุมวิชาการ

Chula Pre-congress 2015

28 พฤษภาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Thyroidectomy Workshop December 2015

28 พฤษภาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Research Day

28 พฤษภาคม 2016
การจัดประชุมวิชาการ

Visiting Professor

28 พฤษภาคม 2016
ออกหน่วย

ภูฏาน 20-26 เม.ย. 2559

20 เมษายน 2016