ออกหน่วย

ราชบุรี 15-16 ธันวาคม 2559

2 มกราคม 2017
ศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญงานปีใหม่ 30 ธันวาคม 2559

2 มกราคม 2017
การจัดประชุมวิชาการ

Research Day 23 ธันวาคม 2559

2 มกราคม 2017
ศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร 23 ธันวาคม 2559

23 ธันวาคม 2016
กิจกรรมอื่นๆ

ปูชนียแพทย์ 48 ปีแพทยสภา 14 พ.ย. 59

10 ธันวาคม 2016
กิจกรรมอื่นๆ

บริการทางการแพทย์ 5ธ.ค. 59

10 ธันวาคม 2016
ออกหน่วย

จำปาสัก 18 พ.ย. 59

10 ธันวาคม 2016
ออกหน่วย

บุณฑริก อุบลราชธานี 16 พ.ย. 59

10 ธันวาคม 2016