Temporal Bone Course 2016

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับมูลนิธิหูคอจมูก ชนบท และ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Temporal Bone Course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Thyroidectomy Workshop December 2015

การจัดประชุมวิชาการ

Basic Life Support Training 28 ตุลาคม 2559

การจัดประชุมวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017