%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%9b-60-%e0%b8%a3-1-compressed

การจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 700 บาท ให้จ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค 

สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย”

Download ประกาศที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2018