ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดหลักสูตรการอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การนอน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ 

ใบสมัคร : ใบสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Docs.)
ใบสมัคร : ใบสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (PDF.)

ส่งใบสมัครได้ที่ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 17 โซน A ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กำหนดการ วันสัมภาษณ์  23 กุมภาพันธ์ 2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2022