ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา และ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสุพรรณี เรืองอยู่ ผู้ช่วยพยาบาล 4 ฝ่ายการพยาบาล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น หน่วยงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 1-4 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด : 16 ธันวาคม 2019