คณาจารย์ประจำภาควิชา

นางกุลกันยา วงศ์สันติชน เจียรกิตติมศักดิ์

หน้าแรก บุคลากร นางกุลกันยา วงศ์สันติชน เจียรกิตติมศักดิ์

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (2543) คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) (2552) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

การประเมินการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019