คณาจารย์ประจำภาควิชา

นางดารณี อนันตพงศ์

หน้าแรก บุคลากร นางดารณี อนันตพงศ์

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ความผิดปกติทางการสื่อสารความหมายและการแก้ไขการพูด (2542) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ฟื้นฟูความผิดปกติทางการสื่อสารและแก้ไขการพูด  ความผิดปกติในการกลืน

รางวัล

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019