คณาจารย์ประจำภาควิชา

นางสาวณัฐวดี นิปกะกุล

หน้าแรก บุคลากร นางสาวณัฐวดี นิปกะกุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี (วทบ.)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2018