คณาจารย์ประจำภาควิชา

นางสาวพัชร์ชนก พงษ์ประวัติ

หน้าแรก บุคลากร นางสาวพัชร์ชนก พงษ์ประวัติ

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย (2558) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

การประเมินการได้ยิน เครื่องช่วยฟังและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน

รางวัล

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017