คณาจารย์ประจำภาควิชา

นายแพทย์กฤษฎา โกวิทวิบูล

หน้าแรก บุคลากร นายแพทย์กฤษฎา โกวิทวิบูล

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2542) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2550) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (2555) แพทยสภา ประเทศไทย

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017