คณาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

หน้าแรก บุคลากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2531) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2537) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Research Fellow in Rhinology and Allergy and Pediatric (1998)

Otolaryngology University of Pittsburgh Medical Center, Pennsylvania, USA

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

รางวัล

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019