คณาจารย์ประจำภาควิชา

นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

หน้าแรก บุคลากร นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2547) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2555) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

เนื้องอก มะเร็งของศีรษะและลำคอ ความผิดปกติของการกลืน

รางวัล

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019