ข้าราชการ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์

หน้าแรก บุคลากร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2527) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (2532) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2534) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Certificate in fellowship (2538) University of Toronto, Canada (Neurotology)
MSc (Clinical Epidemiology) (2548) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ประเทศไทย

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ความผิดปกติเกี่ยวกับโสตประสาทและโสตสัมผัส 

รางวัล

1994 Award on Percy Ireland Academic Day,Department of otolaryngology, University of Toronto, Canada

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019