ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์อำนวย คัจฉวารี

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต

รองศาสตราจารย์นายแพทย์คเณศร์ แวววิจิต

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล

นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานัต อุทุมพฤกษ์พร

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริพรชัย ศุภนคร

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย แวดวงธรรม

นางธีรนุช อิงควิศาล