นางสาวจันทิมา พรรณาโส

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

นางสาวศันสนีย์ ผาสุข

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

นางสาวจินตนา ตระการจันทร์

พยาบาล 5

นายชยุตม์ ตันตระกูล

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

นายพีรพัฒน์ กิตติพรนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภรภัค สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวรุ่งรัตน์ จำปาเงิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสมบัติ เล็กกำเนิด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางขนิษฐา เตชอภิชิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

นางวันทนีย์ เล็กเขียน

เจ้าหน้าที่ธุรการ