นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวจันทิมา พรรณาโส

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

นางสาวศันสนีย์ ผาสุข

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

นายชยุตม์ ตันตระกูล

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

นางสาวณิชาภัทร คำประเสริฐ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรุ่งรัตน์ จำปาเงิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

สังกัด คณะแพทยศาสตร์

นางสาวภรภัค สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

สังกัด สภากาชาดไทย

นางสาวจินตนา ตระการจันทร์

พยาบาล 5

นายพีรพัฒน์ กิตติพรนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสมบัติ เล็กกำเนิด

เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

นางขนิษฐา เตชอภิชิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

นางวันทนีย์ สาทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ