แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

นายแพทย์สรณัฐ ทวีบูรณ์

แพทย์หญิงจุฑาภรณ์ พลายจั่น

นายแพทย์ปณต เกษมสุวรรณ

นายแพทย์ไชยพร โอภาสวัฒนา

แพทย์หญิงเกศ ศรีสว่างวงศ์

แพทย์หญิงเชิญขวัญ ฐิติรุ่งเรือง

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ จูดี

นายแพทย์กรกล้า ปานประภากร

นายแพทย์ณัฐ ศุภนคร

แพทย์หญิงดุษวรรณ สุวรรณวงศ์

แพทย์หญิงประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์

แพทย์หญิงพชรอร ลิ้มกิติศุภสิน

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3

แพทย์หญิงกฤษณพร จิรวรากุล

นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร

แพทย์หญิงณิชารีย์ โพธิจินดากุล

แพทย์หญิงพิชชาพร ธนาพงศธร

นายแพทย์ภาคย์ นิมิตรพรสุโข

นายแพทย์ลิขิต ขัตติยวิทยากุล