อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ปีที่ 1

นายแพทย์ศิริพงษ์ แซ่ลี้

นายแพทย์กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม

นายแพทย์วิศรุต สามัคคีธรรม

ปีที่ 2

แพทย์หญิงสาวิตรี จิราวัฒนอนันต์

นายแพทย์ศิรพล ประชากุล

นายแพทย์ชาญชัย สงวนสินธุกุล

อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้

ปีที่ 1

แพทย์หญิงสุขุมาลย์ ไชยสวัสดิ์

นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร

ปีที่ 2

แพทย์หญิงอรอุษา ทวีภูมิทรัพย์

นายแพทย์ดิชพงศ์ กาญจนวาสี

อนุสาขาเวชสาสตร์การนอนหลับ

นายแพทย์ภูรินทร์ สุจิระกุล

อนุสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา

นายแพทย์เกรียงไกร เวียงนาค