อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ปีที่ 1

ขออภัยค่ะ เนื้อหากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง

ปีที่ 2

นายแพทย์ศิริพงษ์ แซ่ลี้

นายแพทย์กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม

นายแพทย์วิศรุต สามัคคีธรรม

แพทย์หญิงประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์

แพทย์หญิงสุธรรมา นิ่มสกุล

นายแพทย์สุรัตน์ แสงจินดา

อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้

ปีที่ 1

ขออภัยค่ะ เนื้อหากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง

ปีที่ 2

นายแพทย์ดิชพงศ์ กาญจนวาสี

แพทย์หญิงสุขุมาลย์ ไชยสวัสดิ์

นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร

อนุสาขาเวชสาสตร์การนอนหลับ

นายแพทย์กรกล้า ปานประภากร

นายแพทย์ลิขิต ขัตติยวิทยากุล

อนุสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา

ขออภัยค่ะ เนื้อหากำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง