แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

แพทย์หญิงชมษร ศุภรักษ์จินดา

นายแพทย์ชลพัชร องอาจ

นายแพทย์ณัฐวุฒิ วิวัจนสิรินทร์

แพทย์หญิงพีรดา อารีนิจ

นายแพทย์เมธิศ ชินะชัชวารัตน์

นายแพทย์วรุตม์ ติรยาอุดมสุข

Kencho Rinzin

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

นายแพทย์วัฒน ดุกสุกแก้ว

แพทย์หญิงมณินธร ประดิษฐ์ธรรม

แพทย์หญิงวรรณวิภา ทองสองชั้น

นายแพทย์ธนภัทร สุพักตร์มนตรี

แพทย์หญิงอาทิตยา ฉิมเชื้อ

นายแพทย์รัฐวุฒิ เวียงนนท์

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3

นายแพทย์สรณัฐ ทวีบูรณ์

แพทย์หญิงจุฑาภรณ์ พลายจั่น

นายแพทย์ปณต เกษมสุวรรณ

นายแพทย์ไชยพร โอภาสวัฒนา

แพทย์หญิงเกศ ศรีสว่างวงศ์

แพทย์หญิงเชิญขวัญ ฐิติรุ่งเรือง