แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

นายแพทย์วัฒน ดุกสุกแก้ว

แพทย์หญิงมณินธร ประดิษฐ์ธรรม

แพทย์หญิงวรรณวิภา ทองสองชั้น

นายแพทย์ธนภัทร สุพักตร์มนตรี

แพทย์หญิงอาทิตยา ฉิมเชื้อ

รัฐวุฒิ เวียงนนท์

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

นายแพทย์สรณัฐ ทวีบูรณ์

แพทย์หญิงจุฑาภรณ์ พลายจั่น

นายแพทย์ปณต เกษมสุวรรณ

นายแพทย์ไชยพร โอภาสวัฒนา

แพทย์หญิงเกศ ศรีสว่างวงศ์

แพทย์หญิงเชิญขวัญ ฐิติรุ่งเรือง

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ จูดี

นายแพทย์กรกล้า ปานประภากร

นายแพทย์ณัฐ ศุภนคร

แพทย์หญิงดุษวรรณ สุวรรณวงศ์

แพทย์หญิงพชรอร ลิ้มกิติศุภสิน