แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

นายแพทย์กิตติชัย ลิ้มวัฒนา

แพทย์หญิงจุฑาพร เพ็ชรพงศ์

นายแพทย์ณภัทร เลิศวีระศิริกุล

นายแพทย์เปรม หวังเจริญ

แพทย์หญิงพิมรฎา โพธิพิมพานนท์

แพทย์หญิงศิวพร เวชพานิช

แพทย์หญิงสิริกาญจน์ ศศิวิมลพันธุ์

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

แพทย์หญิงชมษร ศุภรักษ์จินดา

นายแพทย์ชลพัชร องอาจ

นายแพทย์ณัฐวุฒิ วิวัจนสิรินทร์

แพทย์หญิงพีรดา อารีนิจ

นายแพทย์เมธิศ ชินะชัชวารัตน์

นายแพทย์วรุตม์ ติรยาอุดมสุข

Kencho Rinzin

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3

นายแพทย์วัฒน ดุกสุกแก้ว

แพทย์หญิงมณินธร ประดิษฐ์ธรรม

แพทย์หญิงวรรณวิภา ทองสองชั้น

นายแพทย์ธนภัทร สุพักตร์มนตรี

แพทย์หญิงอาทิตยา ฉิมเชื้อ

นายแพทย์รัฐวุฒิ เวียงนนท์