คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์

หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2547) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2553) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Fellowship in Otology/Neurotology (2013) University Health Network, University of Toronto, Canada

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

ความผิดปกติเกี่ยวกับโสตประสาทและโสตสัมผัส  การผ่าตัดเกี่ยวกับหูและฐานกะโหลกด้านข้าง  การผ่าตัดฝังอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2022