คณาจารย์ประจำภาควิชา

แพทย์หญิงนทมณฑ์ ชรากร

หน้าแรก บุคลากร แพทย์หญิงนทมณฑ์ ชรากร

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2545) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2551) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Visiting Fellowship (2557) University of Southern Californai, Los angeles, USA
ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย 2558

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

เวชศาสตร์การนอนหลับ โดยเฉพาะการผ่าตัดทางเดินหายใจส่วนบน เพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจแบบอุดกลั้น

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019