คณาจารย์ประจำภาควิชา

แพทย์หญิงบุษราคัม ชัยทัศนีย์

หน้าแรก บุคลากร แพทย์หญิงบุษราคัม ชัยทัศนีย์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2546) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2552) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ (2555)

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

Certificate of Clinical Observation of Sleep Medicine and Surgery (2016)

Medical College of Wisconsin, USA

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

นอนกรน ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ

รางวัล

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017