คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัสธนสกุล

หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัสธนสกุล

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า แพทยสภา ประเทศไทย

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

โรคเกี่ยวกับกล่องเสียง Phonosurgery, Narrow band imaging

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019