คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัสธนสกุล

หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัสธนสกุล

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2546) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2551) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างใบหน้า (2553) แพทยสภา ประเทศไทย
Research and Observing fellowship in voice unit, Head and Neck Surgery unit Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Graduated school of Medicine (2557) 

Kyoto University Kyoto, Japan

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

โรคเกี่ยวกับกล่องเสียง Phonosurgery, Narrow band imaging

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017