คณาจารย์ประจำภาควิชา

แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

หน้าแรก บุคลากร แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต (2543) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา (2549) แพทยสภา ประเทศไทย ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Fellowship in Laryngology (2556) University of Toronto, Canada

ความชำนาญเฉพาะทางหรือเรื่องที่สนใจ

โรคทางกล่องเสียง, การผ่าตัดแก้ไขทางเดินหายใจตีบส่วนบน

รางวัล

คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานทางวิชาการ
ปรับปรุงล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017