รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

คณาจารย์ประจำภาควิชา

แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์

คณาจารย์ประจำภาควิชา

แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

คณาจารย์ประจำภาควิชา

นายแพทย์เจษฎา กาญจนอัมพร

คณาจารย์ประจำภาควิชา

แพทย์หญิงนทมณฑ์ ชรากร

คณาจารย์ประจำภาควิชา

นายแพทย์กฤษฎา โกวิทวิบูล

คณาจารย์ประจำภาควิชา