ผลงานทางวิชาการ

นางกุลกันยา วงศ์สันติชน เจียรกิตติมศักดิ์

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ นางกุลกันยา วงศ์สันติชน เจียรกิตติมศักดิ์

Presentations/Speakers

  1. บรรยายวิชาการแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหัวข้อต่างๆ ทาง Audiology
  2. ให้ความรู้ทาง Audiology แก่นิสิตแพทย์     
  3. ให้ความรู้ทาง Audiology แก่ผู้มาศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019