ผลงานทางวิชาการ

นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

Publications

 1. Napadon Tangjaturonrasme . Photo Quiz , Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery , Vol. 8 No.2/2007;  Pages:  55-56
 2. Napadon Tangjaturonrasme . Photo Quiz , Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery , Vol. 9 No.4/2008;  Pages:  45-46
 3. Napadon Tangjaturonrasme . Photo Quiz , Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery , Vol. 10 No. 4/2009; Pages: 63-64
 4. Tangjaturonrasme N. Papillary endothelial hyperplasia of external jugular vein: A rare diagnosis of lateral neck mass. Chula Med J; Vol 53 ; 2009
 5. Napadon Tangjaturonrasme. Submandibular gland excisions : A 10-years case series in King Chulalongkorn Memorial Hospital , Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery , Vol. 10 No. 3/2009; Pages: 45-52
 6. Napadon Tangjaturonrasme. Airway collapse after attempt of intubation in a patient with pharyngeal mucosal space abscess: a case report. Asian Biomedicine Vol. 3 No. 6 December 2009; 693-697
 7. Thienchanachaiya P., Rerknimitr R., Pittayanon R.,Wisedopas N.,Tangjaturonrasme N.,Kullavanijaya P.; Preliminary study of FICE for detection of early esophageal neoplasm in patients with history of ENT related squamous cell cancers. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2012; 27 (Suppl. 5): 59–438
 8. Tangjaturonrasme N, Vasavid P, Sombuntham P, Keelawat S; Pre-operative prediction of cervical nodal metastasis in papillary thyroid cancer by 99mTc-MIBI SPECT/CT; a pilot study.J Med Assoc Thai. 2013 Jun;96(6):696-702.
 9. Napadon Tangjaturonrasme.  Molecular Pathogenesis of Well-Differentiated Thyroid Cancer. Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Vol 15; No 2: May-August 2014; 4-14
 10. Napadon Tangjaturonrasme. Transoral Robotic Surgery (TORS) in cancer of oropharynx, larynx and hypopharynx. Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Vol 1; No 1: Jan-June 2015; 4-11
 11. Emprasertsuk P,Tangjaturonrasme N, Rawangban W; Comparative Study of diagnostic test between Starch-IodinePatch test and Minor Starch-Iodine Test in diagnosisof Frey’s syndrome. Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Vol 1; No 1: Jan-June 2015; 13-21
 12. Panachareon P, Tangjaturonrasme N; Pneumothorax after tracheostomy: A prospective study. Otolaryngol Pol, Vol 69(3) 2015; 26-30
 13. Napadon Tangjaturonrasme. A Case Report on a Very Large Laryngeal Pleomorphic Leiomyosarcoma from a Small Pedicle without Any Mucosal Invasion. Ear Nose Throat J. 2015 Sep;94(9):E26-9.
 14. Chueasupparobon N, Rawangban W, Tangjaturonrasme N. ; Treatment of Frey’s syndrome with topical ammonium alum: First report with twenty two cases.Clin Otolaryngol. 2015 Sep 17. doi: 10.1111/coa.12537
 15. Napadon Tangjaturonrasme. Approach to cancer of unknown primary. Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Vol 16; No 2: July-Dec 2015;
 16. Tangjaturonrasme N, Vatanasapt P, Bychkov A. Epidemiology of head and neck cancer in Thailand. Asia Pac J Clin Oncol. 2017;00:1–7. https://doi.org/10.1111/ajco.1275
 17. Puttipanyalears C, Arayataweegool A, Chalertpet K, Rattanachayoto P, Mahattanasakul P, Tangjaturonrasme N, Kerekhanjanarong V, Mutirangura A, Kitkumthorn N. TRH site-specific methylation in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. BMC Cancer. 2018 Aug 6;18(1):786. doi: 10.1186/s12885-018-4706-x.
 18. Arayataweegool A, Srisuttee R, Mahattanasakul P, Tangjaturonrasme N, Kerekhanjanarong V, Kitkumthorn N, Mutirangura A. Head and neck squamous cell carcinoma drives long interspersed element-1 hypomethylation in the peripheral blood mononuclear cells. Oral Dis. 2018 Jul 26. doi: 10.1111/odi.12944.

Presentation

 1. (Poster presentation) : “Papillary Endothelial Hyperplasia of External Jugular vein ; A Rare Diagnosis of Lateral Neck Mass (Case report)”  in 1st  Meeting of the European Acedemy of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery (ORL-HNS) in Collaboration with European Federation of Otorhinolaryngological Societies (EUFOS) , Mannheim , Germany , 27-30 July 2009
 2. (Poster presentation) : “Very Large Laryngeal Pleomorphic Leiomyosarcoma from Small Pedicle without Any Mucosal Invasion; A Case Report”  in  8th  Congress of the European Laryngological Society , Vienna , Austria , 1-4 September 2010
 3. (Poster presentation) : “Pre-operative prediction of cervical nodal metastasis in papillary thyroid cancer by 99mTc-MIBI SPECT/CT”  in 8th International Conference on Head and Neck Cancer , Toronto , Canada , 21-25 July 2012.
  [ Honorable Mention Award on THYROID CANCER poster session ] 
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019