ผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

ผลงานตีพิมพ์

 1. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ. รอยโรคบริเวณ cerebellopontine angle (CPA lesion) .ใน เสาวรส ภทรภักดิ์ บรรณาธิการ. โสตประสาทวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557, 287-309
 2. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ. Anatomy and physiology of vestibular system. โรคเวียนศีรษะมีนาคม ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ, ชัชวาล บูรณรัช, สุรเดช จารุจินดา. โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. 1-14
 3. เพิ่มทรัพย์อิสีประดิฐ. Sensorineural Hearing Loss. เวชศาสตร์ร่วมสมัย มีนาคม วิไล ชินธเนศ, ปัญญวีร์ ชัยยะศิริสุวรรณ, สุทธิวรรณ ปรีชา, บรรณาธิการ. ทีพีพรินท์ จำกัด. กรุงเทพฯ. 531-48

Publication

 1. Isipradit P, Supiyaphun P, LuangpitakchumponP.Otoacoustic emissions. Chula Med J 1995 Jan; 39(1): 3-11
 2. Isipradit P, Asawavichianginda S, Luangpitakchumpon P. Transient evoked otoacoustic emission in Thai adults: a preliminary reports. Chula Med J 1996 Aug; 40(8): 657-65
 3. Supanakorn S, Aeumjaturapat S, Isipradit P,Wadwongtham W, Luangthaveeboon K. Gastric pull-up reconstruction for laryngopharyngectomy. Chula Med J 1999 May; 43(5): 285-93
 4. Isipradit P. Acoustic neuroma: Experience in KingChulalongkornMemorialHospital. The 2nd Asia-Pacific Neurotology Update 2000. Asawavichianginda S, Isipradit P, RutkaJ.ChulalongkornUniversity Printing House. 43-51
 5. Asawavichianginda S, Isipradit P, Snidvongs K, Supiyaphun P. Canalith repositioning for benign paroxysmal positional vertigo: A randomized, controlled trial. ENT Journal 2000 Sep; 79(9): 732-7
 6. Goebel JA, Isipradit P, Hanson JM. Manual Rotational Testing of the Vestibulo-ocular Reflex. Laryngoscope 2000 April; 110: 517-35
 7. Luangpitakchumpon P, Isipradit P, Asawavichianginda S, Luangpitakchumpon P. A study of auditory brainstem response in adult with normal hearing. Chula Med J 2001 May; 45(5): 403-11
 8. Luangpitakchumpon P, Vaewvichit K, Supiyaphun P, Isipradit P. Sensitivity of auditory brainstem response in patients with acoustic neuroma. Chula Med J 2001 Sep; 45(9): 767-75
 9. Isipradit P, Vaewvichit K, Taecholarn C, Asawavichianginda S, Aeumjaturapat S. Result of the translabyrinthine approach for acoustic neuroma removal. Chula Med J 2002 Aug; 46(8): 631-8
 10. Aeumjaturapat S, Saengpanich S, Isipradit P. Comparison of skin reaction by skin prick testing and skin endpoint titration testing in the patients allergic to dust mites or cockroaches. Chula Med J 2002 Aug; 46(8): 649-57
 11. Isipradit P, Taecholarn C, Vaewvichit K, Asawavichianginda S. Middle fossa approach for removal of acoustic neuroma: case reports and literature review. Chula Med J 2003 Sep; 47(9): 567-75
 12. Isipradit P, Wadwongtham W, Aeumjaturapat S, Aramwatanapong P. Carcinoma of the External Auditory Canal. J Med Assoc Thai 2005; 88(1): 114-7
 13. Isipradit P, Asawavichianginda S, Keelawat S. Carcinoid Tumor of the Middle Ear. J Med Assoc Thai 2007; 90(4): 805-8
 14. Limpaphayom K, Newcomb RW, Isipradit P. Modeling and non-invasive correction of auditory disorders with inverse artificial neural network. Proceedings – IEEE international symposium on circuits and systems. 2009; 2121-4
 15. Eardchouy L, Isipradit P. EOAE and DPOAE in normal-hearing patients with tinnitus. Thai J Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 11(3): 81-88
 16. Patarapak S, Jarusripan P, Isipradit P. Chulalongkorn vestibular balanceexercise for rehabilitation in persons with various types of vestibular disorders. J Med Assoc Thai. 2015 Jan;98 Suppl 1:S77-84.
ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2019