นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร หลักสูตรหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Clinical science ได้ทุนสนับสนุนการไปประชุมและนำเสนอ oral presentation จากผลงานวิจัยเรื่อง Prognostic factors of macrolide therapy in treating chronic rhinosinusitis ในงานประชุม european rhinologic society, London ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/นายแพทย์ขจร-เสรีศิริขจร/ กิจกรรมของภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์หม่อมหลวงกรเกียรติ สนิทวงศ์ ได้รับเชิญวิทยากรงานประชุม “the 27th Congress of the European Rhinologic Society in conjunction with the 37th Congress of the International Society of Inflammation and Allergy of the Nose and the 19th Congress of the International Rhinologic Society” ณ กรุง London สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/รองศาสตราจารย์-ดร-นายแพท/ กิจกรรมของภาควิชา