รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา

http://ent.md.chula.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/ ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 มกรา...

หน่วยโรคทางกล่องเสียง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Advanced Foreign Body Removal Technique For ENT” วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ตึกพันทิพย์ ชั้น 2

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/หน่วยโรคทางกล่องเสียง-ภ/ กิจกรรมของภาควิชา

หน่วยโรคทางกล่องเสียง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Advanced Foreign Body Rem...

งานแสดงกตเวทิตาจิต รองศาสตราจารย์ นายแพทย์คเณศร์ แวววิจิต

http://ent.md.chula.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/งานแสดงกตเวทิตาจิต-รองศ/ ข่าวประชาสัมพันธ์

  งานแสดงกตเวทิตาจิต รองศาสตราจารย์ นายแพทย์คเณศร์ แวววิจิต

สอบ Temporal Bone Dissection

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/สอบ-temporal-bone-dissection/ กิจกรรมของภาควิชา

การสอบ Temporal Bone Dissection สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ณ ตึกพันธ์ทิพย์ ชั้น 2  ศูนย์การแพทย์ขั้นสูง สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา – ศัลยศาสตร์ศีรษะแ...

ประชุมวิชาการ การวิจัยโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี 2561 โดย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561

http://ent.md.chula.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชุมวิชาการ-การวิจัยโ/ ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ     หนังสือเชิญประชุม