แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์

Professor. Saowaros Patarapak

Head Department of Otolaryngology