Facial Plastic & Reconstructive Surgery Fellow

1st year

นายแพทย์ศิริพงษ์ แซ่ลี้

นายแพทย์กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม

นายแพทย์วิศรุต สามัคคีธรรม

2nd year

แพทย์หญิงสาวิตรี จิราวัฒนอนันต์

นายแพทย์ศิรพล ประชากุล

นายแพทย์ชาญชัย สงวนสินธุกุล

Rhinology Fellowship

1st year

แพทย์หญิงสุขุมาลย์ ไชยสวัสดิ์

นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร

2nd year

แพทย์หญิงอรอุษา ทวีภูมิทรัพย์

นายแพทย์ดิชพงศ์ กาญจนวาสี

นายแพทย์ภูรินทร์ สุจิระกุล

นายแพทย์เกรียงไกร เวียงนาค