ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอก (ปรับปรุง ตุลาคม 2552)

วัน

09.00-12.00 น.

09.30-12.00 น.

13.00-15.00 น.

หู คอ จมูกทั่วไป

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกเฉพาะทาง

จันทร์

นพ.วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์
นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
และเสิรมสร้างใบหน้า

นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
นพ.วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

คลินิกการนอนหลับผิดปกติ       
นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

อังคาร

นพ.ศิริพรชัย ศุภนคร
นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ
นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ

 

คลินิกโรคจมูกและไซนัส
นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ

พุธ

นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
พญ.สุพินดา ชูสกุล
นพ.ณปฏล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
และเสิรมสร้างใบหน้า
นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

คลินิกโรคจมูกและไซนัส
นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
พญ.สุพินดา ชูสกุล

คลินิกโรคนอนกรน
นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

พฤหัสบดี

นพ.วินัย แวดวงธรรม
พญ.เสาวรส อัศววิเชียรจินดา
นพ.ณปฏล ตั้งจาตุรนต์รัศมี
พญ.เปรมสุดา สมบุญธรรม
พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์

 

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
นพ.วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์
คลินิกโสตประสาท
พญ.เสาวรส อัศววิเชียรจินดา
นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ
พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์
คลินิกโรคของกล่องเสียง
พญ.เปรมสุดา สมบุญธรรม

ศุกร์

นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
พญ.เปรมสุดา สมบุญธรรม

  
 
Content View Hits : 236044