สอบ Temporal Bone Dissection

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/สอบ-temporal-bone-dissection/ กิจกรรมของภาควิชา

การสอบ Temporal Bone Dissection สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ณ ตึกพันธ์ทิพย์ ชั้น 2  ศูนย์การแพทย์ขั้นสูง สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา – ศัลยศาสตร์ศีรษะแ...

ประชุมวิชาการ การวิจัยโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี 2561 โดย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561

http://ent.md.chula.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชุมวิชาการ-การวิจัยโ/ ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ     หนังสือเชิญประชุม

โครงการออกหน่วยหู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/โครงการออกหน่วยหู-คอ-จมู/ กิจกรรมของภาควิชา

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการออกหน่วยหู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก เพื่อให้บริการทางสาธารณสุขในกลุ่มโรคทางโสต ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practiceระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/การประชุมเชิงปฏิบัติกา/ กิจกรรมของภาควิชา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Head and Neck Ultrasoun...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chulalongkorn-APOST Head and Neck Dissection course”ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบ-2/ กิจกรรมของภาควิชา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ The Asia Pacific Otorhinolaryngologic Sur...

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2560 และ 2561 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/พิธียกย่องเชิดชูเกียรต-2/ กิจกรรมของภาควิชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2560 และ 2561 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว เพื...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/พิธีไหว้ครู-ประจำปีการศ/ กิจกรรมของภาควิชา

ทุนเรียนดี ทุนรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงษ์  ศาสตรสาธิต และคณาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ให้แพทย์ประจำบานและนิสิตแพทย์ที่เรียนได้คะแนนสูงสุดได้แก่ ...