สัมมนาประจำปี 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/สัมมนาประจำปี-2561/ กิจกรรมของภาควิชา

สัมมนาประจำปี 2561 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและการเตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมสำรวจประเมิน WFME” ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ณ ภาค...

สัมมนาแพทยศาสตร์ศึกษา

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/สัมมนาแพทยศาสตร์ศึกษา/ กิจกรรมของภาควิชา

โดยมีกำหนดการจัดสัมมนาแพทยศาสตร์ศึกษาในวันที่  7  มิถุนายน 2561 โดยมีวิทยากร อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค มาบรรยายในหัวข้อการวัดและประเมินผล

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

http://ent.md.chula.ac.th/กิจกรรมของภาควิชา/พิธีมอบใบประกาศนียบัตร/ กิจกรรมของภาควิชา