คำแนะนำสำหรับผู้ต้องการเข้าดูงานที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

  1. ติดต่อประสานงานแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการเข้าดูงานในเบื้องต้นด้วยตนเอง ที่ธุรการภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา หรือ ที่หมายเลข 02-256-4000 ต่อ 61721,61723-24
    จัดทำหนังสือ เรียนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งความจำนงในการเข้าดูงาน โดยให้แจ้งล่วงหน้าก่อนจะถึงวันที่เข้าดูงานไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  2. หลังจากการตกลงกับทางภาควิชาฯ แล้วนั้น ขอให้ลงทะเบียนขอเข้าศึกษาดูงาน ตามลิ้งค์นี้ http://grad.md.chula.ac.th/residency_form.php

    ***ในกรณีที่ภาควิชาฯ ยังไม่อนุมัติให้มาศึกษาดูงาน ให้ติดต่อมายังภาควิชาฯ อีกครั้ง***

    Extern เข้าศึกษาดูงาน ปีการศึกษาละ 4 สัปดาห์
    Intern /Resident /Fellow เข้าศึกษาดูงาน ปีการศึกษาละไม่เกิน 3 สัปดาห์

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2024