ตารางการออกตรวจแพทย์ ในเวลาราชการ

ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. บ่าย 13.00-16.00น.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-256-5223

  จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

ออกตรวจ 

(เช้า)

  

ออกตรวจ 

(บ่าย)

 

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

ออกตรวจ 

(บ่าย)

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

 

ออกตรวจ

(เช้า/บ่าย)

 

 

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ

 

ออกตรวจ 

(เช้า/บ่าย)

 

 

 ออกตรวจ 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพินดา ชูสกุล

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์

 

 

 

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมสุดา สมบุญธรรม

ออกตรวจ 

(เช้า/บ่าย)

 

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี

 

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

ออกตรวจ 

(เช้า)

ออกตรวจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

ออกตรวจ (สธ.8)

ออกตรวจ 

(เช้า/บ่าย)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) แพทย์หญิงภัทร์นฤน มหัธนสกุล

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 ออกตรวจ 

(บ่าย)

 

แพทย์หญิงนทมณฑ์ ชรากร

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

ออกตรวจ 

(บ่าย) 

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา กาญจนอัมพร

 

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

นายแพทย์กฤษฎา โกวิทวิบูล

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

ออกตรวจ 

(เช้า/บ่าย)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

 

 

 ออกตรวจ 

(เช้า)

นายแพทย์วรุตม์ ศุภนคร

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

ดร.แพทย์หญิงนัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร

 

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 ออกตรวจ 

(บ่าย)

ออกตรวจ 

(เช้า) 

แพทย์หญิงประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์

 

 

ออกตรวจ 

(เช้า/บ่าย)

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

นายแพทย์วิศรุต สามัคคีธรรม

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

 

ดร.นายแพทย์ขจร เสรีศิริขจร

 

 ออกตรวจ 

(บ่าย)

 

ออกตรวจ 

(บ่าย)

 

แพทย์หญิงพีรดา อารีนิจ

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

 

 

ออกตรวจ 

(เช้า)

ตารางการออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

พ.กานดา

พ.วีระชัย*

พ.ประกอบเกียรติ

พ.คเณศร์

พ.อำนวย

พ.คเณศร์

พ.เพิ่มทรัพย์

พ.เปรมสุดา

พ.ทรงกลด

พ.ทรงกลด**

พ.วีระชัย*

พ.ภาณินี

พ.วีระชัย

พ.กานดา

พ.ภาณินี

พ.ภัทร์นฤน

พ.สุพินดา

พ.เพิ่มทรัพย์

พ.เจษฎา

พ.ประกอบเกียรติ

พ.เจษฎา

พ.นทมณฑ์

พ.กฤษฎา

พ.ณปฎล

พ.เปรมสุดา

พ.วรวรรธน์

พ.สุพินดา

พ.เปรมสุดา+

พ.กรเกียรติ์  

พ.ภัทร์นฤน

พ.กรเกียรติ์  

พ.ภัทร์นฤน

 
         

พ.นทมณฑ์

 

หมายเหตุ

  1. *นพ.วีระชัย ไม่ออกตรวจ อังคาร และพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2
  2. **นพ.ทรงกลด ออกตรวจเฉพาะวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4
  3. + พญ.เปรมสุดา  ออกตรวจเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3

ตารางการออกตรวจคลินิกเฉพาะโรค ในเวลาราชการช่วงบ่าย
13.00-16.00 น.

จันทร์ คลินิกโรคการนอนหลับ อ.ประกอบเกียรติ, อ.นทมณฑ์
อังคาร คลินิกโรคจมูก ภูมิแพ้ และ ไซนัส อ.ทรงกลด
  คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง อ.ถนอม
พุธ คลินิกโรคนอนกรน อ.นทมณฑ์
     
พฤหัส คลินิกโรคหูและการทรงตัว อ.เพิ่มทรัพย์, อ.ภาณินี
  คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง อ.กฤษฎา
  คลินิกโรคกล่องเสียง อ.วีระชัย, อ.เปรมสุดา, อ.ภัทร์นฤน
ศุกร์    

ตารางการผ่าตัดของแพทย์ ในเวลาราชการ
09.00-16.00 น.

  จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
อ.เสาวรส ผ่าตัด         
อ.ประกอบเกียรติ     ผ่าตัด  ผ่าตัด  ผ่าตัด   
 อ.วีระชัย    ผ่าตัด   ผ่าตัด    
 อ.เพิ่มทรัพย์        ผ่าตัด ผ่าตัด
 อ.ทรงกลด   ผ่าตัด   ผ่าตัด   ผ่าตัด
อ.ถนอม      ผ่าตัด ผ่าตัด ผ่าตัด 
อ.สุพินดา    ผ่าตัด ผ่าตัด  ผ่าตัด  
อ.กรเกียรติ์     ผ่าตัด ผ่าตัด   
อ.เปรมสุดา       ผ่าตัด ผ่าตัด  ผ่าตัด
 อ.ณปฎล   ผ่าตัด       ผ่าตัด
อ.กานดา       ผ่าตัด  
 อ.ภาณินี ผ่าตัด ผ่าตัด  ผ่าตัด    
 อ.ภัทร์นฤน ผ่าตัด  ผ่าตัด      
อ.นทมณฑ์     ผ่าตัด ผ่าตัด ผ่าตัด 
อ.เจษฎา   ผ่าตัด ผ่าตัด    ผ่าตัด 
อ.กฤษฎา ผ่าตัด   ผ่าตัด ผ่าตัด   
 อ.วรวรรธน์ ผ่าตัด  ผ่าตัด ผ่าตัด    
อ.วรุตม์ ผ่าตัด ผ่าตัด  ผ่าตัด    
อ.นัตวรรณ ผ่าตัด     ผ่าตัด   ผ่าตัด 
ปรับปรุงล่าสุด : 14 กรกฎาคม 2024